https://ruse.news/wp-content/uploads/2022/09/ruse-1148h90.png
https://ruse.news/wp-content/uploads/2022/09/ruse-1148h90.png
https://ruse.news/wp-content/uploads/2022/09/ruse-1148h90.png
НачалоБългарияВижте управленската програма на проектокабинета на Асен Василев

Вижте управленската програма на проектокабинета на Асен Василев

“Продължаваме промяната” разпространиха чернова със съдържанието на управленската си програма.

 

По-рано днес премиерът в оставка Кирил Петков заяви, че съдържа над 40 законопроекта, които трябва да бъдат приети до половин година.

 

ПП предлагат отново Никола Минчев за председател на НС, като изборът му трябва да стане до 22.07.2022 г.

 

Ето какво пише в проекто-управленската програма

 

Функциониране на Народно събрание

1. Избор на председател на НС (Никола Минчев); до 22.07.2022г.
2. Промени в Правилника за организацията и дейността на Народното
събрание; до 22.07.2022г.

Структура и функции на Министерски съвет

1. ЗИД на Закона за горите – преминаване на Изпълнителна агенция по
горите към Министерски съвет ведно с всички горски стопанства
(създаване на единен орган – държавна агенция по управление, контрол и защита на горите); до 31.07.2022г.2

2. ЗИД на Закона за МВР – изваждане на службата за пожарна
безопасност от структурата на Министерството на вътрешните
работи;до 31.07.2022г.

3. ЗИД на Закона за БАБХ – преминаване на БАБХ към МС; до 31.07.2022г.

4. Законопроект за държавна агенция по вписванията (вкл. преуреждане на статута на съдиите по впиванията);до 31.07.2022г.

5. ЗИД на ГПК – преминаване на дирекция „Съдебна защита“ от МФ към Министерство на правосъдието; до 31.07.2022г.

6. ЗИД на Закона за подпомагане на земеделските производители –
към МФ преминава Изпълнителна агенция „Сертификационен одит
на средствата от Европейските земеделски фондове“ и се слива с
до 31.07.2022г. Изпълнителна агенция „Одит на средставата от Европейския съюз“;

 

Съдебна и антикорупционна реформа

1. Избор на председател на КПКОНПИ (Бойко Рашков); до 31.07.2022г.

2. Закона за съдебната власт – обособяването на отделна
административна структура на Европейската прокуратура;
до 16.09.2022г.

3. Законопроект за противодействие на корупцията – цялостна
реформа на КПКОНПИ чрез разделяне на дейността по
противодействие на корупцията и установяване на конфликт на
интереси (Комисия за противодействие на корупцията) от дейността
по отнемане на незаконно придобито имущество (Комисия за
отнемане на незаконно придобито имущество). Предвиждане на
правомощията за разследване и използване на събраните от
антикорупционния орган доказателства в наказателно производство, право на оспорване на отказите за образуване на досъдебно;
до 23.09.2022г.

4. ЗИД на Закона за съдебната власт и НПК – промени в досъдебното
производство с цел по-голяма ефективност; създаване на ефективен
механизъм за разследване на главния прокурор и на търсене на
отговорност в случай на престъпление от главния прокурор съгласно
изискванията на осъдителните решения срещу България;
до 30.09.2022г.

5. Закон за защита на лицата, които подават сигнали или публично
оповестяват информация за нарушения – транспониране на
Директива (ЕС) 2019/1937; до 14.10.2022г.

6. Актуализирана стратегия за съдебна реформа в периода 2022 г. – 2027 г. – Последната стратегия е с изтекъл през 2020 г. срок. Трябва
МП да подготви проект на нова стратегия, която да бъде приета от
МС и предложена на НС за приемане;
до 18.11.2022г.

Правосъдие

1. ЗИД на Закона за юридическите лица с нестопанска цел – провеждане на дистанционни заседания на органи;
до 09.09.2022г.

2. ЗИД на Търговски закон – създаване на нова правна форма на
дружество, а именно дружество с променлив капитал за нуждите на
по-гъвкава инвестиционна среда;
до 23.09.2022г.

3. ЗИД на Закона за защита от домашното насилие – осигуряване на
бърза, ефективна и адекватна защита и подкрепа на пострадалите от
домашно насилие лица или лица в риск и упражняване на
превантивно и възпиращо действие върху извършителя на
насилието; до 14.10.2022г.

4. ЗИД на Търговския закон – цялостно подобряване на ефективността
на рамката за несъстоятелност и стабилизация; транспониране на
Директива (ЕС) 2019/1023;
до 28.10.2022г.

5. ЗИД на Закона за медиацията – правно задължение за страните по
определени граждански и търговски спорове да участват в съдебна
медиация; до 11.11.2022г.

6. ЗИД на Закона за правната помощ – разширяване на безплатна
правна помощ, на основанията за допускане на правна помощ и на
освобождаване на лицата, на които е допусната правна помощ, от
съдебни такси; до 11.11.2022г.

7. ЗИД на Гражданския процесуален кодекс – уредба на до 25.11.2022г.централизирано електронно разпределение и произнасяне по заявления за издаване на заповед за изпълнение и водене на
заповедното производство изцяло в електронна форма;

8. Избор на независими и компетентни членове на водещите
регулаторни органи (КЗК, БНБ, КФН) с цел осигуряване на
конкурентна и предвидима бизнес среда и премахване на
злоупотребите с цените на горивата и основните стоки:

КЗК (номинация от ПП, БСП или ДБ) до 16.09.2022г.

БНБ (номинация от ПП, БСП или ДБ) до 23.09.2022г.

 КФН (номинация от ПП, БСП или ДБ) до 14.11.2022г.

9. Закон за насърчаване на доброволчеството; до 16.12.2022г.

Икономика

1. ЗИД на Закона за защита на конкуренцията – намаляване мандата на
членовете на КЗК на 5 години, в съответствие с разпоредбите преди
промените от 2020 г.; до 31.07.2022г.

2. ЗИД на ЗДДС – увеличението на прага за регистрация по ДДС; до 31.07.2022г.

 

3. ЗИД на Закона за хазарта – създаване на условия за ефективно и ефикасно осъществяване на дейността на държавния хазартен оператор; до 31.07.2022г.

 

4. Закон за събиране на вземания по потребителски договори; до 30.09.2022г.

 

5. ЗИД на Закона за чужденците в Република България – актуализиране и прецизиране на разпоредбите относно издаване на стартъп виза;до 14.10.2022г.

 

6. ЗИД на Закона за държавните резерви и военновременните запаси –
закриване на ДП „Държавна петролна компания“;
до 28.10.2022г.

 

7. ЗИД на Закона за насърчаване на инвестициите – цялостно
преразглеждане на вече остарялата уредба и привеждането и в
съответствие с актуалните необходимости от стимули;
до 18.11.2022г.

 

Законодателни промени във връзка с второто плащане по Плана за възстановяване и устойчивост
Приемане на 21 законодателни промени, заложени в Националния план за възстановяванеиустойчивост, които ще дадат възможност България да започне усвояването на второто плащанеот 13 милиарда лева безвъзмездни средства от Европа, да има медицински хеликоптери, модерни класни стаи, енергийно ефективни домакинства и др.:

1. ЗИД на Закона за обществените поръчки – намаляване използването
на договарянето на обществени поръчки (без обявление) и на
поръчките само с една оферта, ограничаване преразпределянето на
задачи от „вътрешни“ поръчки;
до 14.10.2022г.

 

2. ЗИД на Закона за етажната собственост – ключов етап от реформа
„Улесняване на инвестициите в енергийно-ефективно обновяване на
жилищни сгради“, улесняване вземането на решения , регулация на
професионалното управление, улесняване кандидатстването за
колективни кредити от страна на етажната собственост;
до 28.10.2022г.

 

3. ЗИД на Закона за енергетиката – либерализация на пазара на едро
на електроенергия, реформиране на балансиращ пазар на
електроенергия, прецизиране на уредбата на „енергийна бедност“, подобряване на енергийна ефективност, прецизиране уредбата на
договора за разлика (Contract for Difference) с цел стимулиране
до 07.10.2022г. производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници;

 

4. ЗИД на Закона за водите, Закона за енергетиката и Закона за
концесиите – развитие на геотермалната енергия като възобновяем
енергиен източник;
до 28.10.2022г.

 

5. Промени, насочени към премахване пречките пред инсталирането и
свързването към мрежата на съоръжения за енергия от
възобновяеми източници и премахване пречките, въвеждат
специфична регулаторна и подкрепяща рамка за изграждането, свързването и експлоатацията на съоръжения за съхранение на
електроенергия;
до 04.11.2022г.

 

6. Одобрение от Народното събрание на Пътна карта за неутралност по
отношение на климата;
до 25.11.2022г.

 

7. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за
биологичното разнообразие – въвежда изискването за създаване на
структури за управление на мрежата „Натура 2000“ на национално и
регионално равнище и за разработване на планове за управление на
мрежата;
до 11.11.2022г.

 

8. Законопроект за противодействие на корупцията – раздел „Съдебна
и антикорупционна реформа“, т. 2 по-горе;
до 23.09.2022г.

 

9. Изменения на нормативната уредба във връзка с подаването на
сигнали за нередности – раздел „Съдебна и антикорупционна
реформа“, т. 4 по-горе;
до 14.10.2022г.

 

10. Законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон – раздел „Правосъдие“, т. 2 по-горе;
до 23.09.2022г.

 

11. Законопроект за несъстоятелност на физическите лица; до 02.12.2022г.

 

12. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за правната
помощ – раздел „Правосъдие“, т. 6 по-горе;
до 11.11.2022г.

 

13. Влизане в сила на законодателните изменения в съответните правни
актове за въвеждането на задължителна съдебна медиация по
някои граждански и търговски спорове – раздел „Правосъдие“, т. 5
по-горе;
до 11.11.2022г.

 

14. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за
електронното управление;
до 07.10.2022г.

 

15. Законопроект за изменение и допъление на Закона за кадастъра и
имотния регистър;
до 21.10.2022г.

 

16. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пощенските
услуги;
до 30.09.2022г.

 

17. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване
на заетостта;
до 28.10.2022г.

 

Електронно управление

Законодателни промени в областта на електронното управление с цел сигурност, защита, удобство, бързина и ефективност за граждани и администрация; прозрачност, проследимостиконтрол; по-добро управление, оптимизиране на процеси и създаване на по-добри политики, оптимизация и дигитализиция на процеси, сигурна и удобна електронна идентичност катобазаза електронното управление, като:

1. ЗИД на Закона за достъп до обществена информация –
транспониране на директива, повишаване на прозрачността;
до 30.09.2022г.

 

2. ЗИД на Закона за движението по пътищата – електронно връчване до 14.10.2022г. на фишове и актове, отпадане на син талон и стикери;

3. ЗИД на Закон за електронната идентификация – подготовката за
изискванията на eIDAS 2.0; доуреждане на мобилната
идентификация; уреждане на федериран модел на идентификация;
до 28.10.2022г.

 

4. ЗИД на Закон за електронното управление – трансформиране на
модела на системна интеграция и уреждане на отношенията на
административните органи с Информационно обслужване АД;
до 28.10.2022г.

 

5. ЗИД на Закон за киберсигурност – изменения съгласно
новоизготвена стратегия за киберсигурност и транспониране на NIS2;
до 04.11.2022г.

 

Култура

1. ЗИД на Закона за закрила и развитие на културата – излъчване на
живо на конкурсите и въвеждане на отчетност на избраните
директори; регистър на професионалните артисти и други
специалисти в областта на културата, гарантиране на
идентифициране, опазване и социализиране на недвижимото
културно наследство и обезпечаване на дейността на Националния
институт за недвижимо културно наследство;
до 11.11.2022г.

2. Промени в медийното законодателство, насочни към правна
регулация на онлайн медиите и социалните мрежи, персонална
солидарна отговорност на авторите и издателите за съдържанието, блокиране на медии при липса на верни данни в Регистъра на
електронните медии, обявяване на краен действителен собственик;
до 25.11.2022г.

 

Здравеопазване

1. Закон за лечебните заведения; до 14.10.2022г.

 

2. Закон за здравето; до 28.10.2022г.

 

3. Закон за здравното осигуряване – въвеждане на дигитализацията във
всички процеси на системата на здравеопазването;
до 04.11.2022г.

 

4. Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина – насърчаване на прогенеричната лекарствена политика за по- ефективен достъп на пациентите до лекарствена терапия;
до 18.11.2022г.

 

5. Закон за хората с увреждания – подобряване на процесите по
предоставяне на помощни средства, медицински изделия и
приспособления на хора с увреждания;
до 25.11.2022г.

 

6. Закон за трансплантация на органи, тъкани и клетки – прецизиране
на уредбата и достъпност на трансплантационните програми в
България;
до 16.12.2022г.

 

Труд и социална политика

1. ЗИД на Закона за социално подпомагане; до 04.11.2022г. Околна среда
1. ЗИД на Закон за чистотата на атмосферния въздух – необходимост от
хармонизиране с европейско законодателство;
до 14.10.2022г.

 

2. ЗИД на Закон за опазване на околната среда – с оглед пълно до 21.10.2022г. отразяване на разпоредбите на Орхуската конвенция; контрол върху миризмите и светлинното замърсяване, а също и с цел уреждане проблемите на уличното озеленяване и зелената система в
градовете;

3. ЗИД на Закона за водите – цифровизация на комплексното
управленение, контрол и ефективно използване на водите;
до 02.12.2022г.

 

Транспорт

1. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на
търговското корабоплаване – уредба във връзка с безстопанствено
изоставените кораби в пристанищата за обществен транспорт и
пристанищата със специално предназначение в Република България
и промяна на седалището на Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ – от София да се премести във Варна, както и
промяна на седалището на Държавно предприятие „Пристанищна
инфраструктура“ – от София – в Бургас;

 

 

 

DRAFT: Програма за управление юли 2022 г. – декември 2022 г.

 

Финанси и икономика

 

1. Избор на независими и компетентни членове на водещите органи и институции(КЗК, БНБ, КФН, Сметна палата) с цел премахване на злоупотребите с цените на гориватаиосновните стоки. – 30/9

 

2. Повишаване прага за регистрация по ДДС на 100 000 лв от 1 януари 2023 г. и на 166000от януари 2024г – 30/9

 

3. Продължаване на оперативната работа по техническата подготовка за приемане наеврото на 1 януари 2024 г. Изготвяне на анализ на последствията от въвежданетонаеврото, който да е основа на мащабна разяснителна кампания. – 30/9

 

4. Финализиране и одобрение на всички оперативни програми за периода 2021-2027г. иускорено започване на тяхното изпълнение. – 30/9

 

5. Изваждане на Дирекция Финансово разузнаване от ДАНС и прехвърлянето му обратнокъм МФ и ангажирането й с борбата срещу изпирането на пари, придобити от незаконна дейност – 31/7

 

6. [възможно добавяне на дейности]

Енергетика

 

1. Гарантиране на сигурността на газовите доставки, включително чрез диверсификацияиподписването на дългосрочни договори за доставка. Запълване на капацитета на газохранилището в Чирен. – 30/9

 

2. Ускоряване на процесите свързани с изграждане на нови ядрени мощности и активнаработа по процеса на преминаване на АЕЦ „Козлодуй“ на алтернативно ядрено гориво

 

3. Бърза рехабилитация на авариралите мощности на ПАВЕЦ Чаира и приоритетноизграждане на проект Яденица.

 

4. Приемане на законодателни промени и борсови правила за осигуряване на дългосрочни договори за електроенергия на поне 80% от потреблението в страната–31/12

 

5. Две тарифи за ток и парно. Първата да покрива базово потребление, на по-ниска цена. – 31/12

 

6. Финализиране и одобряване на Плановете за справедлив преход за Стара Загора, Кюстендил и Перник – 15/9

Правосъдие

 

1. Избор на нови членове на ВСС и на Инспектората към ВСС, чиито мандати са изтеклиили предстои да изтекат през 2022 г. при наличие на конституционно мнозинство.

2. Въвеждане на единен държавен изпит за придобиване на юридическа квалификация

3. Намаляване на нотариалните такси с 25% – 30/9

4. Намаляване на размера на таксите, които се събират от съдилищата по ГПК и намаляване на таксата за граждански дела на 2% – 30/9

5. Въвеждане на задължително електронното връчване за юридическите лица и възможност за електронно връчване на физически лица – 31/12

Труд и социална политика

 

1. Увеличаване на процента, с който се изчислява т.нар. вдовишка добавка – от 26,5%на28%. – с бюджет 2023 г.
2. Увеличаване на добавката от Учителския пенсионен фонд, изплащана на пенсионираниучители при общите условия – от 0,33% на 0,5%. – с бюджет 2023 г.
3. Въвеждане на блок тарифи за електроенергия, вода и парно за битови потребители–31/12
4. Изработване на нормативната база за преминаване от ТЕЛК/НЕЛК към ECF система–31/12
5. Приемане на формула за автоматично определяне на размера на минималната работназаплата за страната и максималния осигурителен доход – 30/9

Образование

 

1. Изготвяне на анализ на оптималния брой учебници по предмет за всеки клас и промянав системата за оценяване на пригодността на учебниците. – 31/12
2. Безплатни учебници до 12 клас включително. Постепенно въвеждане с бюджет 2023г.
3. Повишаване на стипендиите за висше образование за ученици и студенти с нисък социално-икономически статус и/или високи постижения – с бюджет 2023 г.
4. Промени в учебните програми от І до Х клас и преразглеждане на методите на преподаване като за основа за създаване на електронни учебници и учебни помагала–31/12
5. Създаване на образователен “облак” с достъпни материали за ученици, учителииродители – 31/12

Здраве

 

1. Въвеждане в експлоатация на първа от шест въздушни линейка и определяне на
локациите на десет центъра за спешна помощ при инсулти – 31/12

2. Оптимизиране на разположението на екипите по спешна помощ с цел средно времезапристигане до пациент в населени места под 10 мин. – 31/12
3. Одобрение на финален план за националната детска болница – 31/10
4. Оценка на статута на лечебни заведения и тяхното финансиране – 31/12;
5. Промяна в софтуера на електронните рецепти, които да включват най-евтиния генеричен заместител и неговата цена – 31/10

Регионално развитие и транспорт

 

1. Намиране на най-доброто решение без загуба на европейски средства за участъканамагистрала Струма през Кресненското дефиле – 30/9
2. Подписване на споразумение с Румъния за проектирането и изграждането на 5 мостанад Дунав и подобряване на водоплаването по реката – 31/10
3. Възлагане на проектирането на тунела през Петрохан и тунела при Прохода на Република – 31/12
4. Възлагане за довършването на проектирането на автомагистрала Хемус – 31/12
5. Възлагане на проектиране на продължението на автомагистрала Черно море от турскадо румънска граница – 31/12
6. Въвеждане на методология за оценка и ред и условие за кандидатстване за общинскипроекти – 31/7
7. Въвеждане на немските изисквания за пътно строителство, включително стандартитезатекущ ремонт и поддръжка – 31/10
8. Разработване на типова документация за обществени поръчки в областта на пътнотостроителство и текущ ремонт, включващи стандартите от т.2, оценявани по критерийнай-ниска цена – 31/10
9. Разработване на методика за приемане на текущи ремонти и пътно-строителнидейности, включително видеонаблюдение и лабораторни проби от независимилаборатории – 31/10
10. Отделяне на Дирекция за национален строителен контрол като отделна агенция къмМинистерски съвет – 31/7
11. Финално правно решение на казуса със съществуващите незаконни възлагания поТРП–31/12
12. Финално правно решение на казуса със съществуващите незаконни инхаус възлагания–31/12

Електронно управление

 

1. Оценка на мрежовата и информационна сигурност на службите за сигурност и изготвяне на препоръки – 30/9
2. Дигитализация на ваучери (за храна) за условията и реда за издаване и отнеманенаразрешение за извършване и осъществяване на дейност като оператор – 30/9
3. 20 от най-използваните удостоверителни услуги да бъдат превърнати във вътрешноадминистративни електронни услуги – 31/12
4. Публикуване на всички СЕБРА плащания – 31/7
5. Дигитализация и оптимизация на ключови процеси, включително вписване на имотнапартида, регистрация на МПС, заявяване и получаване на БДС, издаване и съгласуванена строителни разрешения – 31/12
6. Създаване на центрове за споделени услуги за ИКТ, финанси, и човешки ресурси. –31/12
7. Въвеждане на централизиран подбор на държавни служители чрез стандартизиранитестове по модела на Европейската комисия – 31/10
8. Въвеждане на единна система от длъжностни характеристики – 31/10

Сигурност и вътрешни работи
1. Оптимизиране на регионалната структура на МВР в съответствие на данните от новотопреброяване на населението. 30/10
2. Промяна на Инструкцията за назначаване и за израстване в системата на МВР с целотваряне на системата и прозрачност на избора. МВР. – 30/9
3. Оценка на качествата и съвместимостта на ръководния и средния ръководен съставпоинструкцията за назначаване и за кариерно израстване в системата. – 31/12
4. План за поддържащо (осъвременено) обучение в АМВР всяка година. – 31/10
5. Изграждане на проект за електронно наблюдение и контрол върху престъпността вотдалечените райони. – 30/11
6. Проект за връзка между ТОЛ системата и КАТ с цел автоматизиран контрол на трафика. 31/12
7. Прекратяване на съществуващата забавена поръчка за електронна идентификацияипускане на нови обществени поръчки – 30/9

Култура
1. Изготвяне на Стратегия за развитие на културата за 10 годишен период
2. Проектно финансиране на конкурентен принцип на творчески инициативи и/илипроекти
3. Въвеждане на фонд за радио и телевизия – с бюджет 2023 г.
4. Разработване на промени в Закона за електронни медии: включване в обхвата на закона на онлайн медиите и социалните мрежи, персонална солидарна отговорност наавторите и издателите за съдържанието, блокиране на медии при липса на верниданни в Публичния регистър на медиите, публикуване на месечни отчети.

Земеделие

1. Финализиране и одобрение на Стратегическия план за България за развитието на земеделието и селските райони – 31/12
2. Пилотен комбиниран център между митнически и фитосанитарен контрол с тържище–31/10
3. Стартиране на национална кампания за консумиране на местни плодове, зеленчуци, месо, мляко и други храни – 31/12
4. Увеличаване на капацитета на лабораторните комплекси за фитосанитарен контрол–31/12
5. Разработване на нови стандарти за етикетиране на хранителни продукти с лесенначинза комуникация („светофар“) – 31/12

Околна среда
1. Публичен достъп в реално време на данните от измервателните станции на големитезамърсители. – 30/9
2. Преглед на случаите на замърсяване от големите замърсители и предприемане навсички законови мерки за прекратяването на случаите на промишлено замърсяване–31/10
3. Удвояване на глобите към нарушителите и отговорните лица за контрол над незаконните сметища – 30/11
4. Картографиране и нанасяне в кадастъра на дюните и плажовете по Черноморието–31/10

Международни отношения и отбрана
1. Изпълнение на решенията от срещата на върха на НАТО в Мадрид – 31/12
2. Изпълнение на програмата за преструктуриране на армията приета от МС – 31/12

3. Създаване на фонд за акумулиране на неизразходваните бюджетни средства в секторОтбрана – 31/12
4. Активна работа за присъединяване към Шенген и прилагане на новата ИТ архитектураиоперативна съвместимост за управление на границите – 31/12
5. Работа по изпълнението на Пътната карта за присъединявате към ОИСР – 31/12
6. Виртуален консулски отдел, предоставящ онлайн услуги за всички българи в чужбина–31/12
7. Удължаване на срока на паспортите на 10 г. – 31/12

Хоризонтални мерки
1. Приемане на нови устройствени правилници за всички първостепенни разпоредителисбюджета, със съкращение на щата от поне 5% – 30/9
2. Действия за продължаването на включването на българите в чужбина във връзка с правилник за Консултативния съвет при Изпълнителната агенция за българите в чужбина – 31/12

Мерки във връзка с второто плащане по Плана за възстановяване

Изпълнението на мерките и целите в Националния план за възстановяване е основен приоритет. Във връзка с второто плащане по Плана е необходимо следните мерки да бъдат изпълнени до края на 2022 г., като списъкът не е изчерпателен:

1. Енергетика

 

a. Представяне на доклад за сценариите и препоръки и одобрение от Народнотосъбрание на пътна карта за неутралност по отношение на климата въз основанадоклада и препоръките на Комисията за енергиен преход за завършване напостепенното преустановяване използването на въглища най-късно до 2038г.

 

b. Оценка на националната регулаторна рамка за енергийна ефективност от независима експертна група във връзка с Националния фонд за декарбонизация.

 

c. Подпомагане на домакинства чрез създаване на национална схема за
финансиране на енергията от възобновяеми източници за поне 10,000
домакинства

 

d. Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление чрез
подписване на договори за обновяване на обществени осветителни системи

 

e. Подписване на договори за модернизация и цифровизация на националнитеелектропреносни системи

 

 

f. Завършване на свързването на пазара на електроенергия „ден напред“ иврамките на деня с Румъния и Гърция

 

g. Обявяване на търг за изграждане на капацитет от 285 MWза производствонаелектроенергия от възобновяеми източници (вятърна и слънчева енергия)

2. Регионално развитие

a. Създаване на национална схема за подпомагане на енергийно-ефективнообновяване на жилищни и нежилищни сгради и покана за представяне на предложения. Схемата трябва да осигури най-малко 30 % икономии от потреблението на първична енергия.

b. Създаване на пилотно обслужване на едно гише за енергийно обновяване

 

c. Интегриране на устойчивата градска мобилност в териториалните стратегииипланирането на развитието

3. Здравеопазване

 

a. Национална карта на дългосрочните нужди на сектор „Здравеопазване“

 

b. Национална здравна стратегия 2021—2030 г. и план за действие за изпълнениена стратегията

 

c. Национална стратегия за детско и юношеско здраве и педиатрична грижа вРепублика България 2021—2030 г. и план за действие за изпълнение на стратегията

d. Национален план за борба с рака в Република България 2021—2027 г.

 

e. Измененията на регулаторната рамка за електронно здравеопазване

 

f. Национален план за здравно образование в българското училище 2021—2027г.

4. Транспорт

 

a. Укрепване на капацитета за управление и изпълнение на железопътни проектиза TEN-T на базата на независим одит на НКЖИ, АПИ и МТС.

 

b. Механизъм за подбор на подпомагани оператори за железопътни превозизабордово оборудване за ERTMS/ETCS

 

c. Сключени договори за инсталиране на бордово оборудване за ERTMS (ETCS)

 

d. Договори за техническо проектиране и изграждане на цифрови системив железопътния участък Русе — Каспичан

 

e. Договори за техническо проектиране и изграждане на нов интермодалентерминал в Северна България

 

f. Приключване на отдаването на спектър в обхвата 26 GHz

5. Образование и наука

 

a. План за действие за изпълнение на Стратегията за развитие на висшето образование в Република България 2021—2030 г.

 

b. Създаване на национален център за НТИМ и иновации в образованието

 

c. План за действие за изпълнение на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021—2030 г.)

d. Подписване на договори с научноизследователски висши учебни заведениявъзоснова на представените от висшите учебни заведения програми за иновации

6. Труд и социална политика

 

a. Финализиране на доклад за схемата за минимален доход за разширяваненаефективното покритие, стимулиране на започването на платена заетост, подобряване на свързаните мерки за активизиране и намаляване на административната тежест

 

b. Приемане на методика, определяща процедура за подбор с цел разпределянена помощни средства за лица с трайни увреждания

 

c. Изграждане и оборудване на 6 регионални фокус-точки

7. Финанси и икономика

 

a. Актуализация на националната оценка на риска от изпирането на пари ифинансирането на тероризма, включително секторни оценки на риска за сектора на организациите с нестопанска цел, на виртуалните активи и на схемите за предоставяне на гражданство на инвеститори.

b. Намаляване на дела на договорите, възложени на базата на единствен оферентдо най-много 25%.

 

c. Приемане на политика за държавната собственост с цели за участието на държавата в държавни предприятия (ДП), както и ролята на държавата в управлението на ДП и в изпълнението на политиката

 

d. Приемане на годишната обобщена отчетност за резултатите от дейността надържавните предприятия за 2020 и 2021 г.

 

e. Подписване на споразумение за финансово участие между Европейския инвестиционен фонд и правителството на България по отношение на изпълнението на финансови инструменти

 

f. Приключили процедури за подбор за безвъзмездни средства за технологичнамодернизация и за ИКТ решения и киберсигурност в МСП

 

g. Въвеждане на процедура и изисквания за издаване и отнемане на визи за стартъп компании;

8. Правосъдие и съдебна система

 

a. Укрепване на капацитета на Инспектората към Висшия съдебен съвет за превенция и противодействие на корупцията в съдебната власт без те да водятдо увеличаване на дисциплинарните правомощия

9. Хоризонтални мерки: Създаване на Съвет за икономически анализи към МС

Подобни статии

КОМЕНТИРАЙ

Моля, въведете вашия коментар!
Моля, въведете името си тук

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

X