https://ruse.news/wp-content/uploads/2022/09/ruse-1148h90.png
https://ruse.news/wp-content/uploads/2022/09/ruse-1148h90.png
https://ruse.news/wp-content/uploads/2022/09/ruse-1148h90.png
НачалоПоследни новиниСредната месечна заплата в Русе е 1625 лв

Средната месечна заплата в Русе е 1625 лв

През третото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе е 1 625 лева. Спрямо второто тримесечие на 2023 г. средната брутна заплата за тримесечието се увеличава с 24 лв., а в сравнение с третото тримесечие на 2022 г. нараства с 205 лева. Средната месечна работна заплата за юли е 1 605 лв., за август  – 1 613 лв. и за септември – 1 658 лева.

Фиг.1. Средна брутна заплата общо за областта по месеци

В обществения сектор средната работна заплата за периода юли – септември 2023 г. е 1 880 лв., а в частния сектор – 1 549 лв. В сравнение с предходното тримесечие средната работна заплата в обществения сектор на областта нараства със 112 лв., а в частния се запазва почти без промяна.

Фиг. 2. Средна брутна месечна работна заплата по икономически дейности – левове

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през третото тримесечие на 2023 г. са  получили наетите лица в икономически дейности „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 2 227 лв., „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – 2 074 лв. и „Държавно управление“ – 2 063 лв. През това тримесечие най-ниско платени са били наетите лица в икономическа дейност  „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 865 лв. и „Административни и спомагателни дейности” – 951 лв.

По размер на средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2023 година Русенска област заема десето място сред 28-те области на страната. С най-висока средна месечна заплата е област София (столица) – 2 722 лв., следвана от област София – 1 864 лв. и област Варна – 1 861 лв. С най-ниска средна месечна заплата са областите: Благоевград  – 1 337 лв., Кюстендил  – 1 368 лв. и Видин – 1 369 лв. За наблюдавания период средната месечна работна заплата за страната е 2 000 лв. – с 375 лв. или 23.1%  по-висока от тази за област Русе.

Фиг. 3. Средна брутна месечна работна заплата по сектори

Методологични бележки

Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда. Наблюдението е репрезентативно, като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия. Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален признак – 28 административни области, икономическа дейност по КИД – 2008, размер на предприятието според броя на наетите лица.

Методологията на тримесечното наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, както и актуални данни, могат да бъдат намерени на интернет страницата на НСИ: http://www.nsi.bg/sites/методология; http://www.nsi.bg/данни.

Подобни статии

КОМЕНТИРАЙ

Моля, въведете вашия коментар!
Моля, въведете името си тук

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

X